Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Avfallskvarnar

Om du har kommunalt avlopp

Umeå kommun tillåter inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om Vakin efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. För mer information, kontakta Vakin kundservice.

Om du har enskilt avlopp

Om du ska installera en avfallskvarn med anslutning till en enskild avloppsanläggning måste du anmäla ändring av avloppsanordning till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Handläggning av en sådan anmälan kostar 1 004 kr per timme, i enlighet med den kommunala taxan för verksamhet enligt miljöbalken.

Vid användning av avfallskvarn ökar både slam- och föroreningsmängderna och befintliga avloppsanläggningar är oftast inte anpassade för detta. Risken för problem, till exempel med igensättning av infiltrationen, är stor. Vid en anmälan om ändring av avloppsanordning kommer därför miljö- och hälsoskyddsnämnden att ställa krav på att den enskilda avloppsanläggningen anpassas till den ökade belastningen för att risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön ska begränsas.

Vid nyanläggning av enskilt avlopp med önskemål om att installera avfallskvarn måste både slamavskiljare och efterföljande rening dimensioneras och utformas för den ökade belastning som det nermalda avfallet innebär. Detta medför en mer platskrävande och dyrare anläggning än i normalfallet. Eftersom halten organiskt material ökar kraftigt kan det dessutom finnas behov av tätare slamtömningsintervall.

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Sidan publicerades