Holmsund, kvarteret Tallkronan

Planer för området

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man planerat inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, men det kommer även att bildas tomter för lägenhetshus samt radhus.

Tidplan

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-04-01. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-06-25 att avslå inkommet överklagande.

Handläggning och utbyggnad av det nya kvarteret pågår med de kommunala funktionerna som ska till först, så som kvartersgata, vatten/avlopp/bredband etc. Detta kommer att pågå under hösten/våren 2020/2021. Färdigställandet är helt beroende på om tidsplanen kan hållas.

Pågående markanvisningar


Sammanbyggda småhus
Sista datum för inlämning av markanvisning för sammanbyggda småhus var 30 november 2020.
Inlämnade förslag ska nu granskas och utvärderas. Beslut om tilldelning tas av kommunstyrelsen preliminärt februari 2021 och meddelas till de som inlämnat ett förslag.


Flerbostadshus
Sista datum för inlämning av markanvisning för flerbostadshus var
15 december 2020. Inlämnade förslag ska nu granskas och utvärderas. Beslut om tilldelning tas av kommunstyrelsen preliminärt ferbuari 2021 och meddelas till de som inlämnat ett förslag.


Materialet nedan har ingått i underlaget för markanvisningarna.

Medföljande bilagor

Övrig information

Markanvisningsförfrågan har skickas till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun. Detta är dock ingen förutsättning för att inlämna ett förslag, alla förslag är välkomna.

Om ytterligare information tillkommer under processens gång kommer sidan att uppdateras och information skickas ut.

Sidan publicerades