Norra Ön

Planer för området

Den fördjupade översiktsplanen för Ön antogs 2008 och möjliggör framförallt för täta stadsmiljöer med flerbostadshus på den norra delen av ön men även för mindre kompletteringar i befintlig bebyggelsemiljö med hänsyn tagen till den kulturmiljö som den befintliga bebyggelsen på ön utgör. Ön är av strategisk betydelse i och med möjligheten att skapa en helt ny stadsdel i ett centralt läge och en viktig del i Umeås fortsatta expansion. Öns läge skapar goda förutsättningar för en stadsplanering där de hållbara färdsätten prioriteras framför bilen. Det är en viktig utgångspunkt i planeringsarbetet och därför planeras också för ett flertal nya gång- och cykelbroar mellan Ön och fastlandet. Landskapet på Ön innehåller idag en mosaik av skiftande lövskogar, kultur- och odlingslandskap med åkrar och igenväxande ängar med höga naturvärden. Det är därför en viktig del i planarbetet att göra avvägningar mellan den planerade bebyggelsen och de värden som den befintliga naturmiljön utgör.

Mark och exploatering har sökt detaljplan för den nordvästra delen av Ön. Planarbetet pågår för fullt och här planeras för ca 2500-3000 nya bostäder, verksamheter, nya förskolor och en ny skola.

Under planeringsskedet har kommunen deltagit i två innovationsprojekt. Den ena är ett initiativ från Regeringskansliet och den statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande. I projektet valde Umeå kommun att planera den nya stadsdelen på Ön utifrån ett rörelserikt perspektiv för att uppmuntra till rörelse i vardagen då vi blir mer och mer stillasittande. Ön är det första stadsplaneringsprojektet i Sveriges som planeras med rörelserikedom i fokus. Det andra projektet är ett statligt finansierat Vinnova-projekt som heter Nästa generationens resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv, där vi bland annat gjort en utredning för hur framtidens broar kan komma att se ut för att förbereda för innovativa lösningar och framtidens mobilitet.

Tidplan

Norra Ön är ett stort och i många delar komplicerat exploateringsprojekt vilket innebär att planeringsprocessen pågår under ganska lång tid. Inledningsvis har arbetet fokuserats på att ta fram nödvändigt underlagsmaterial, som t ex naturinventeringar och geotekniska förutsättningar. När detaljplanen antagits och fått laga kraft kan utbyggnaden av infrastruktur och bebyggelse påbörjas. Utbyggnad av Ön kommer troligtvis pågå under 15-20 år och byggas ut i etapper.

Detaljplanen beräknas vara på samråd vid årsskiftet 2020/2021 och antas under senare delen av 2021.

Områdesbeskrivning

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till centrum, universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden och med cykelavstånd till flygplats och järnvägsstation. Ön är av strategisk betydelse i och med möjligheten att skapa en helt ny stadsdel i ett centralt läge och en viktig del i Umeås fortsatta expansion.

Sidan publicerades