Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Tomtebo gård

Planer för området

I förlängningen av Tomtebo södra, mellan Tomtebo och Tavleliden, ligger det nya bostadsområdet Tomtebo gård. Området ägd delvis av Umeå kommun och delvis av Bonava Sverige AB. Utbyggnaden av området är påbörjad.

Tidplan

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten och Bonava Sverige AB har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet. Gamla Täfteåvägen stängs av för allmän trafik fram till våren 2021 och istället leds allmän trafik in via Alfens Allé och Lyktvägen.

Innan kommunens mark kan säljas krävs att de allmänna gatorna och övrig infrastruktur är byggd till framkomlig standard.

Områdesbeskrivning

En ny detaljplan för området vann laga kraft under 2019. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 1 000-1 200 bostäder i form av flerbostadshus och radhus disponerade i semisluten kvartersstruktur. Målet är bebyggelse med variation gällande gestaltning, volymer och höjder. Gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge kan skapas.

Torgytor är lokaliserade så att de får många soltimmar, och gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Detaljplanen ger förutsättningar för offentlig service samt verksamheter för att tillgodose behovet som uppstår när fler bor och verkar på platsen.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur föreslås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som hjälper till att minimerar påverkan av extrema skyfall.

I områdets närhet finner man storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Nydalaområdet är ett populärt rekreations- och naturområde som nyttjas mycket flitigt för exempelvis promenader, skidturer, skridskoåkning och bad. Inom strandområdet på västra sidan av Nydalasjön finns en äventyrslekplats.

Markanvisning

Umeå kommun, genom Mark och exploatering, erbjuder härmed möjligheten att anmäla intresse till att bygga stadsradhus inom Tomtebo gård.

Intresseanmälan och tidplan

  • Markanvisningsförfrågan stadsradhus, senast 30 november 2020.
  • I materialet framgår markanvisningens rådande förutsättningar, inlämningskrav och information om hur ni deltar. Var noggranna med att uppfylla inlämningskraven och förhålla er till rådande förutsättningar.
  • Anmälan och förslag skickas till: carl.rasmunds@umea.se
    eller med brev till: Umeå Kommun, Mark & exploatering, 901 84 Umeå.

Medföljande bilagor

Övrig information

Markanvisningsförfrågan har skickas till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun. Detta är dock ingen förutsättning för att inlämna ett förslag, alla förslag är välkomna.

Om ytterligare information tillkommer under processens gång kommer sidan att uppdateras och information skickas ut.

Sidan publicerades