Tomtebo strand

Planer för området

Tomtebo strand ligger i östra Umeå. Här ska bland annat byggas cirka 3 000 nya bostäder och området avgränsas av Nydalasjön, bostadsområdet Tomtebo samt Kolbäcksvägen. Förutom bostäder planeras även för verksamheter. Nydala sjöstad har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. 

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Tidplan

Detaljplanearbete pågår och byggande av bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med: HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö.

Beskrivning

Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.

I väster är inriktningen en blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och med verksamheter närmast Kolbäcksvägen/E4. Det kan bli aktuellt med kommersiella lokaler längs den huvudgata/esplanad som planeras genom området.

Sidan publicerades