Kvarteret Tallkronon, Holmsund, flygbild

Lövöbacken, Tallkronan

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken. Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund och erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Bebyggelse som planeras i planområdet är fristående småhus/villor, radhus och lägenheter.

Fördelning av sex småhustomter i kvarteret

Under hösten har sanering av marken pågått i vissa delar av kvarteret. Detta arbete blev klart i november. Utbyggnad av kvartersgata, vatten/avlopp/bredband pågår och planeras för slutbesiktning sommaren 2021. 

Då efterfrågan på tomter i nyexploateringsområden är större än tillgången har kommunen valt att fördela dessa tomter genom lottdragning. Lottdragningen kommer att utföras utifrån inlämnade anmälningar.

Småhustomterna är nu avstyckade och har fått sin form och storlek, tomtpinnar kommer att placeras ut i alla tomthörn så snart våren tillåter. Preliminär kvarterskarta hittar du längst ner: Tomterna inom Tallkronan 2 och 3 och Barkbåten 1, 2, 3, 4 ingår i fördelningen.

När det sista beslutet om markpriset är taget av kommunstyrelsen i februari kan vi börja färdigställa all information och sätta igång med fördelningen. Information om tillvägagångssätt, fastighetsbeteckningar, adresser, storlekar, priser, tomt- och kvarterskartor med mera kommer då att uppdateras och finnas att ta del av på denna sida. 

Det är inte tillåtet att köra bil eller vistas i kvarteret och arbetsområdet under byggtiden av kvartersgatan, det gäller till annat har meddelats.

Tidplan

  • Onsdag 10 februari: Inlämning av anmälan för tomterna öppnas.
    Endast en anmälan per familj får lämnas, den är personlig och får inte överlåtas.
  • Söndag 11 april: Sista datum för möjlighet att inlämna anmälan.
  • Onsdag 14 april: Lottdragning utifrån inkomna anmälningar.

Tidplan för fördelning av tomter är under förutsättning att allt går som planerat.

När allt material finns samlat kommer vi att uppdatera information på denna sida, senast onsdag 10 februari.

Detaljplan och preliminär kvarterskarta:

Sidan publicerades