Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Anmälningspliktig vattenverksamhet

Tillstånd

Vattenverksamheter av mindre omfattning behöver inte tillstånd men måste anmälas till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd.

De vattenverksamheter som omfattas av anmälningsplikten finns angivna i förordningen om vattenverksamheter.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att Umeå kommun ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

En karta där platsen är utmärkt ska bifogas. Se kartunderlag.

Det finns en bilaga till anmälan som du t ex kan använda om du inte är ägare av fastigheten där vattenverksamheten ska bedrivas. Där kan då fastighetsägaren göra sitt yttrande. Om yttrandet bifogas till anmälan istället för att Umeå kommun skickar din anmälan på remiss till fastighetsägaren, kortas handläggningstiden ned.

Anmälan ska tillsvidare ske med Umeå kommuns anmälningsblankett i pdf-format som du skriver ut och fyller i. Du hittar den i högermarginalen. Du kan sedan skicka in den per post eller scanna handlingarna och mejla den till kommunen.

Arbetet får påbörjas efter åtta veckor

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjort, om inte Umeå kommun ger besked om något annat. Tiden börjar räknas efter att komplett anmälan lämnats in.

Om verksamheten även kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna får däremot inga arbeten påbörjas innan den dispensen beviljats.

Om verksamheten kan medföra betydande påverkan på enskilda eller allmänna intressen kan Umeå kommun förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Rådighet

För att få bedriva vattenverksamhet måste ni ha "rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas". Kravet på rådighet gäller för all slags vattenverksamhet. Rådighet har man exempelvis genom att man äger fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.

Enskilda intressen

Civilrättsliga frågor kan inte behandlas i ett anmälningsärende. Frågor om ersättning med mera som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende, måste du och den berörda sakägaren komma överens om utanför anmälningsförfarandet. Är ni inte överens kan inte inte ärendet hanteras som en anmälan, utan blir tillståndspliktig och prövas då istället av Mark- och miljödomstolen.

Beslut

När anmälningsärendet är utrett får du ett beslut av Umeå kommun, Miljö-och hälsoskydd. Beslutet kan innebära att Miljö- och hälsoskydd:

1. godkänner verksamheten

2. förelägger er att vidta försiktighetsmått eller ansöka om tillstånd

3. förbjuder er att genomföra verksamheten

Avgifter

Anmälningspliktig vattenverksamhet

Avgiften för anmälningspliktig vattenverksamhet är timavgift, för närvarande 973 kr/timme. I avgiften ingår bland annat inläsning av ärendet, eventuella tillsynsbesök och upprättande av beslut. Beslut om avgift skickas ut i samband med ärendebeslutet. Efter det skickas en faktura separat.

Strandskyddsdispens

För strandskyddsdispens debiteras en fast avgift på 8 800 kr.

Vi lovar att...

... du som anmäler vattenverksamhet får en återkoppling inom 15 arbetsdagar. Vid återkoppling får du en handläggare utsedd samt information om kompletteringar behöver göras.

Mer information

Om du planerar att muddra eller genomföra annan vattenverksamhet, glöm inte att skicka in anmälan i god tid, handläggningstiden är upp till 8 veckor.

Lista på vilka vattenverksamheter som ska anmälas (pdf)

Dispens från strandskyddsbestämmelserna

Lagstiftning

Förordning om vattenverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (19§, anmälningspliktiga vattenverksamheter)

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (11 kap, vattenverksamhet)

Sidan publicerades