Flygfoto över Täfteå

Täfteå

Sidan publicerades

Det finns ett stort intresse att utveckla och bo i trivsamma Täfteå. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska fungera som vision om hur Täfteå kan utvecklas i framtiden. Vår ambition är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om en ny fördjupad översiktsplan för Täfteå i slutet av 2022.

Bildkollage med bilder från Täfteå.

Dialogträff i Täfteå - så tyckte ni

Under vecka 37 tog vi vår gröna dialogcykel till ICA Täfteå. Två soliga eftermiddagar i resulterade i många samtal med engagerade bybor.

Det samlade intrycket är att de boende i Täfteå trivs i sin by och är mån om dess framtid. Många ställer sig positiva till att byn utvecklas och delar generöst med sig av tankar och idéer.

Strana, området vid det gamla fiskeläget och salteriet lyfter många av de boende som en riktig pärla. Här väljer Täfteåborna att spendera ledig tid med att fiska, bada, promenera och njuta av omgivningarna och havet. Viktiga mötesplatser är affären, kyrkan och idrottsområdet Täfteborg. Många lyfter vikten av att ha tillgång till mataffär i byn och menar ICA både tillhandahåller service men också fungerar som mötesplats. Detsamma gäller för kyrkan som anordnar aktiviteter och samlar många av de boende i Täfteå. Täfteå IK lyfts som en positiv kraft som haft stor betydelse för byns utveckling.

Många lyfter trafiken som problematisk på flertalet ställen i byn. Som exempel nämns Fiskebyvägen som upplevs trång och där många bilar inte håller hastigheten. Längs denna väg rör sig många barn till och från skolan. Detsamma gäller för vägen mellan skolan och Täfteborg samt Skomakarvägen. En annan aspekt som nämns är de köer som bildas i pendlingstid när många kör från Täfteå till Umeå. Här upplevs utfarten från Täftebölevägen mot E4:an både som trafikfarlig och som en utfart med låg funktionalitet.

Inför framtiden finns önskemål om cykelväg, både inom byn men också från Täfteå in mot stan. Dessutom ser många av de boende behov av tillskott av lägenheter. I dagsläget finns få alternativ till att bo Täfteå utan att äga småhus. Många nämner dock att nyexploatering bör ske varsamt och med hänsyn till byns helhet och karaktär. Utöver detta önskar många ett tillskott av lekplatser och mötesplatser för barn och unga.

Sammanfattningsvis upplevs Täfteå som en by med framåtanda och där de boende uppskattar närheten till natur, hav och stad. Tack till Henrik och Viktoria Mollwing för att vi fick parkera vår cykel utanför ICA och för gott kaffe som värmde fint!

Hur vill du att Täfteå ska utvecklas i framtiden?

Om du missade oss när vi besökte Täfteå kan du lämna dina synpunkter i formuläret nedan. Kom ihåg att inte lämna dina eller andras personuppgifter.
Hur gammal är du?
Hur gammal är du?

Jag definierar mig som
Jag definierar mig som
Nu forsätter arbetet med ett samrådsförslag

Efter dialogen görs olika typer av utredningar för att till slut komma fram till ett första samrådsförslag. Vår ambition är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om en ny fördjupad översiktsplan för Täfteå i slutet av 2022.

Översiktsplaneprocessen är en lång och demokratisk process där det finns möjlighet att tycka till vid flera tillfällen. Höstens (2020) dialog är den allra tidigaste där vi inleder med att träffa de boende. I detta skede vill vi ta reda på hur det står till i Täfteå idag och vad du som Täftebo tycker är viktigt nu och i framtiden.

Stor efterfrågan på småhustomter

Idag bor här drygt 1400 personer med havet som granne, endast 10 kilometer från Umeå centrum. Här finns service i form av skola, förskola, mataffär, och idrottsplats. Området har en lång historia som fiske- och jordbruksby och omnämns så tidigt som på 1500-talet i Gustav Vasas jordabok.

I Täfteå har efterfrågan på småhustomter och exploaterbar mark länge varit stor och den gällande översiktsplanen är i det närmaste genomförd vilket innebär att det finns behov av en ny. I augusti 2020 tog därför Kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att inleda processen för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan.

Översiktsplaneprocessen

  1. Dialog (här är vi nu!)
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Aktuell fördjupning för Täfteå

Fakta om den befintliga fördjupningen för Täfteå

Antagande

Antagen KF 1984. Antagen som fördjupning 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Täfteå, området vid Lillfjärden med mera.

Planens bärande teman

Befolkning och bebyggelseutveckling.

Särskild upplysning

Överlappar till viss del kustplanens avgränsning.

Sidan publicerades