Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Buller och luftmiljöer

Sidan publicerades

En ökad täthet och bebyggelse utmed vägar, järnvägar och vid flygplatsens influensområde innebär att både befintliga och nya bostadskvarter utsättas för buller. I en tät bostadsstruktur finns dock goda möjligheter att skapa tysta sidor varför nya områden generellt bedöms kunna få en bra boendemiljö med avseende på buller. Kompletterande bebyggelse invid större vägar kan innebära en förbättrad ljudnivå för befintlig bakomliggande bebyggelse. Men det kommer fortsättningsvis finnas risk för att befintlig bebyggelse utsätts för ökade bullernivåer till följd av ökad trafik. I samband med framförallt omvandlingen av trafiklederna inom ringen kommer det att skapas tätare stadsmiljöer vid gator som fortsättningsvis kommer  att vara trafikerade stadsgator. Tillsammans med inversionen som lokal förutsättning riskeras luftkvaliteten och därmed boendemiljön i centralt läge där många människor ska bo och vistas. Planeringen mot ett minskat transportberoende och ett bilsnålt samhälle är dock tydligt inriktad på att rätta till detta strukturella transportproblem. En utveckling mot utökad användning av miljövänligare transportsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik, främjar både den lokala luftmiljön och bullersituationen.   

Sidan publicerades