Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Kartillustration över Umeå stad med ringleden och programområdet är utmärkt.

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden.

Innanför ringleden

Sidan publicerades

Kommunen planerar att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark pågår nu.

Ombyggnaden kan påbörjas först efter 2021 när Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort beräknas vara klar. Det finns dock ännu inget beslut om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Kommunfullmäktige godkände hösten 2018 ett stadsutvecklingsprogram som beskriver hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

Pågående planering och projekt

Även om vägarna kan byggas först efter 2021 så pågår flera projekt som är en del av omvandlingen innanför ringleden. På Teg, vid OKQ8, har till exempel ett nytt större flerbostadshus färdigställts som planerats utifrån den utveckling som kommer att ske. Kartan nedan visar några av de projekt och detaljplaner som pågår innanför ringleden just nu.

Kartillustration som visar aktuella detaljplaner och utredningar i augusti 2020.

Några av projekten har egna projektsidor där du kan läsa mer och ta del av olika handlingar.

Väg 503 (f.d E4) och Tegsbron

Enligt stadsutvecklingsprogrammet ska väg 503 mellan Ersboda och Söderslätt (tidigare E4) byggas om till en stadsgata med esplanadkaraktär. Ombyggnaden kommer att ske etappvis och den nya utformningen kan komma att variera mellan olika delsträckor. Tegsbron kommer att behöva ersättas med en ny bro med bredare ytor för gång och cykel. Läs mer.

Tegs centrum

Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner. Läs mer.

Pågående detaljplaner

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av vanliga lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Läs mer.

Motormannen på Teg

Här planeras för bostäder med verksamheter i bottenplan. Bebyggelsen ska placeras i en tydlig kvartersstruktur och inte minska handlingsfriheten för omvandlingsområdet innanför ringleden. Läs mer.

Bilhandlaren och smörjaren på Teg
Bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter i entréplan. Läs mer.

Hammaren vid E12:an
Bostäder, kontor och handel. Läs mer.

Del av Umeå 7:11, del av Umeå 2:1 och Lodet 1
Utveckling av resecentrum på norra sidan av Järnvägsallén samt bostäder och verksamheter i kvarteret Lodet. Läs mer.

Sidan publicerades