Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Stäng
Kartillustration över Umeå stad med ringleden och programområdet är utmärkt.

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden.

Innanför ringleden

Sidan publicerades

Umeå kommun planerar att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark pågår nu.

Ombyggnaden kan påbörjas först efter Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort är klar. Det finns dock ännu inget beslut om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Kommunfullmäktige godkände hösten 2018 ett stadsutvecklingsprogram som beskriver hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

Pågående planering och projekt

Även om vägarna kan byggas först efter 2021 så pågår flera projekt som är en del av omvandlingen innanför ringleden. På Teg, vid OKQ8, har till exempel ett nytt större flerbostadshus färdigställts som planerats utifrån den utveckling som kommer att ske. Kartan nedan visar några av de projekt och detaljplaner som pågår innanför ringleden just nu.

Kartillustration som visar aktuella detaljplaner och utredningar i augusti 2020.

Några av projekten har egna projektsidor där du kan läsa mer och ta del av olika handlingar.

Väg 503 (före detta E4) och Tegsbron

Enligt stadsutvecklingsprogrammet ska väg 503 mellan Ersboda och Söderslätt (tidigare E4) byggas om till en stadsgata med esplanadkaraktär. Ombyggnaden kommer att ske etappvis och den nya utformningen kan komma att variera mellan olika delsträckor. Tegsbron kommer att behöva ersättas med en ny bro med bredare ytor för gång och cykel.

Läs mer om väg 503

Tegs centrum

Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner.

Läs mer om Tegs centrum

Pågående detaljplaner

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av vanliga lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Detaljplan för Västerteg 8:77 med flera

Motormannen på Teg

Här planeras för bostäder med verksamheter i bottenplan. Bebyggelsen ska placeras i en tydlig kvartersstruktur och inte minska handlingsfriheten för omvandlingsområdet innanför ringleden.

Bilhandlaren och smörjaren på Teg

Bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter i entréplan.

Detaljplan för Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1–3

Hammaren vid E12:an

Bostäder, kontor och handel.

Del av Umeå 7:11, del av Umeå 2:1 och Lodet 1

Utveckling av resecentrum på norra sidan av Järnvägsallén samt bostäder och verksamheter i kvarteret Lodet.

Detaljplan för del av Umeå 7:11, del av Umeå 2:1 och Lodet 1

Sidan publicerades