Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Fördjupande material

Relaterade webbsidor

Umeå kommuns översiktsplan

Umeå kommuns åtgärdsarbete för en renare luft

Umeå kommuns åtgärdsarbete för minskat buller

Umeå kommuns cykeltrafikarbete

Umeå kommuns arbete med parkeringar

Umeå kommuns strategi för bostadsförsörjning

Kartor

Karta över luftkvaliteten

Luftkvalitetskartan visar halten kvävedioxid i Umeå 2010. Välj Luftföroreningar-NO2 timmedel. Vägsträckor med röd markering visar de vägsträckor där miljökvalitetsnormen överskreds under 2010. Normen anger att kvävedioxid­halten får överskridas 90 mikrogram/m3 under max 175 timmar per år. Stadsmiljöprogrammets åtgärder syftar till att miljökvalitetsnormen ska kunna uppfyllas. Klicka här för att komma till luftkvalitetskartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över bullernivåer

Bullerkartan visar buller 2011 för bl.a. vägtrafiken i Umeå tätort. Stadsmiljö­programmet syftar till att begränsa trafikmängderna längs de tidigare E4- och E12-sträckorna vilket också minskar bullret. Klicka här för att komma till bullerkartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tabell över trafikmängder

Tabell över trafikmängder.

ÅDT (Årsdygnstrafik) på Västra Esplanaden 2007-2016. *ÅDT 2016 grundar sig på mätningar från 18 mars till 7 november.

Karta över trafikmängder

Årsdygnstrafiken (ÅDT), det vill säga genomsnittligt antal fordon per dygn under ett år, har minskat på Västra Esplanaden sedan år 2007, från 23 522 fordon per dygn till 21 508 fordon år 2015. ÅDT för 2016 beräknas till 21 208 fordon per dygn, baserat på mätningar från 18 mars till 7 november. Den långsiktiga trenden visar på en minskning av årsdygnstrafiken på Västra Esplanaden enligt följande:

Vad gäller övriga vägsträckor framgår trafikmängderna på några punkter enligt de senaste mättillfällena på följande karta. Observera att mättidpunkterna varierar och att de för många punkter ligger några år bakåt i tiden. Kartan ska läsas som en indikation på vilka trafikmängder som förekommer på olika vägavsnitt.

Kartillustration med genomsnittligt antal fordon per dygn under ett år (ÅDT). Källa: Trafikverket.

Klicka för att zooma.

Karta över gång- och cykelvägnät

Kartillustration som visar gång- och cykelvägar i Umeå tätort.

Klicka för att zooma.

Kollektivtrafik och noder 2016

Kartillustration för kollektivtrafik och noder 2016.

Klicka för att zooma.

Karta över riksintressen

Kartillustration över Umeå tätort med markeringar för riksintressen.

Klicka för att zooma.

Kartan visar de riksintressen som berör programområdet. Riksintressena är utpekade av staten och ska enligt lag skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden. För fördjupad redovisning av riksintressenas innebörd och kommunens hantering av dem hänvisas till översiktsplanerna för Umeås tillväxtområde och för centrala stadsdelarna, 2011.

Sidan publicerades