Flygbildmontage över Tomtebo strand.

Fotomontage över framtida Tomtebo strand av White arkiteter.

Tomtebo strand

En ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Som grund för detaljplanen finns en vision och ett hållbarhetsprogram. Synpunkter från umebor har samlats in på olika sätt. Här kan du se en sammanfattning.

Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som kommit in, presenteras en bearbetad version.

 

Bildspelet visar några idéskisser över hur det kan komma att se ut på Tomtebo strand. Illustrationer: White arkitekter

 

Se filmen som beskriver förslaget till detaljplan översiktligt (cirka 5 minuter).

 

Se filmen som beskriver hur Tomtebo strand ska bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Filmen är en sammanfattning av hållbarhetsprogrammet (ca 5 minuter).

 

Se Tomtebo strand i en 3D-animering.

Planhandlingar

Här nedan hittar du alla planhandlingar — dvs plankarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, hållbarhetsprogram m.m. I mappen "Bilagor" kan du se de utredningar som är gjorda.

Bilagor

Vanliga frågor och svar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Översiktsplanen för Umeå, där kommunens tillväxtstrategier framgår, och fördjupningen för Universitetsstaden (där bostadsområdet Tomtebo strand ingår), samt fördjupningen för Nydala (som ska säkerställa att Nydalaområdet är för rekreation).

Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott tog den 21 februari 2017 beslut om att kommunen ska ta fram hållbarhetsprogram i Citylabmetodik  i samverkan med  sju byggaktörer. De beslutade även att detaljplanen också ska tas fram i samverkan. Se beslutet. De tog också beslutet att godkänna det framtagna hållbarhetsprogrammet 2018-04-03, se beslut.

Beslut om att påbörja detaljplan för Tomtebo strand togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Tanken är att det ska finnas lösningar och service i området, som gör det lätt att leva hållbart på Tomtebo strand.

Det ska vara nära — till allt från förskola, naturupplevelser och busstrafik. Det ska vara enkelt att använda cykel eller buss för sina vardagsresor, men lite längre till den egna bilens parkering. Det kommer istället vara möjligt att nyttja "pool-bilar" och lådcyklar. Och nära till leveranspunkter (paket/matkassar) för att minska behovet av biltransport.

Genom att det finns lösningar för delning av saker och återbruk uppmuntras till hållbar konsumtion.

Stadsdelen ska innehålla mötesplatser och förutsättningar för ett livaktigt föreningsliv vilket främjar social hållbarhet och möjlighet att tillbringa sin fritid i närområdet och också locka besökare från resten av staden till Tomtebo strand och Nydalaområdet.

Läs mer om hur Tomtebo strand ska bli hållbart.öppnas i nytt fönster

Det ska vara enkelt av välja att gå, cykla eller åka kollektivt på Tomtebo strand. Centralt genom stadsdelen blir det en bussgata som utformas för hög framkomlighet för bussen, på den största delen av detta stråk får bilar inte köra. Det blir två busshållplatser i området och turtätheten kommer att vara hög.

Huvudvägnätet för cykel har gena sträckningar och i de största stråken får cyklisterna helt egna banor separerade både från fotgängare och biltrafik. Dessa huvudstråk utformas för en hög framkomlighet. I mindre stråk i lokalnätet blir det gemensamma gång- och cykelvägar och på gatorna med minst trafik samsas alla trafikslag; bilar, cyklister och fotgängare.

I områdets servicehubbar kommer det att finnas bilpool och lådcykelpool. Bilparkering för privata bilar samlas i parkeringshubbar istället för på gårdarna (förutom parkering för rörelsehindrade som ska finnas på gårdarna). Det kommer att gå att köra bil i hela området men framkomligheten prioriteras lägre än för de hållbara trafikslagen (gång, cykel och kollektivtrafik). Det kommer inte att gå att korsa naturstråket med bil.

Tomtebo strand gör att trafiken på Tomtebovägen ökar. Samtidigt planerar kommunen för Malmvägens förlängning och den kommer att avlasta Tomtebovägen. Den är tänkt att byggas före det blir inflyttning till första etappen av Tomtebo strand.

Passage över Tomtebovägen (från Tomtebo strand till Coop) blir i plan, dvs ingen tunnel.

Detaljplanen föreslår ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen in till Tomtebo. Den infarten är tänkt för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den blir också in/utfart för biltrafik till verksamheter/boende i den nordvästra delen av Tomtebo strand (som byggs i etapp 4). Den trafikutredning som har gjorts visade på att ett "fjärde ben" i Universitetsrondellen inte kommer att skapa några framkomlighetsproblem på E4.

Nydalaområdet är ett av Umeås viktigaste och grönaste rekreationsområden. Hur kommunen ser på/planerar för Nydala kan man läsa i den fördjupade översiktsplanen.

Tomtebo strand ligger inte inom det översiktsplaneområdet - utan tillhör Universitetsstaden. Här kan man läsa om den översiktsplanen.

Promenadslingan runt Nydalasjön blir alltså kvar som den ser ut idag. Den befintliga Olle Fiskares väg bevaras, och kommer fortsättningsvis vara en grusväg. Den får dock en ny sträckning precis i början av området som ligger närmast Tomtebo. Men Olle Fiskares väg knyts ihop med Carlskroken som idag.

Skogen mellan Olle Fiskares väg och sjön ingår inte i detaljplanen och ska bevaras.

Och även en del skog på andra sidan Olle Fiskares väg upp mot den nya området bevaras. Utom precis vid skolan - där skolgården går ända ut mot Olle Fiskares väg. Men även där är planen att behålla skog (på skolgården).

I kommunens grönstrukturplan går en "grönkorridor" som binder ihop Ersbodas skogar, via Stadsliden och Nydala, med Grössjön. Den korridoren bevaras inom området Tomtebo strand + även skogen runt Kolbäcken.

Det blir en stor stadsdelspark ned mot Olle fiskares väg (200 x 250 meter) där skogen kommer att bevaras till stora delar, men en del blir anlagd parkyta för aktivitet, stadsdelsodling med mera.

Utöver det blir det två ganska stora parker i området + två "fickparker".

Hållbarhetsprogrammet och kvalitetsprogrammet lyfter vikten av att dessutom behålla så mycket träd som det går även i bostadsområdena.

Med det sagt; självklart är det så att merparten av skogen inom det här området tas ned i och med byggnationen av Tomtebo strand. Och självklart kommer det att märkas för de som vistas runt sjön.

Jag vill ställa en fråga om Tomtebo strand:Fakta om Tomtebo strand

  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3000 bostäder och 70 000 m² (bruttoarea) verksamhet.
  • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala.
  • ca 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
  • Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.
  • Tidplan: Samråd detaljplan sommaren 2020 med beslut årsskiftet 2020/2021. Därefter kan den kommunala infrastrukturen börja byggas. Byggstart för etapp 1 kan ske 2022 och då börjar inflyttningen 2023–2024. Det tar ca 20 år innan hela stadsdelsområdet är klart.

Mer information

Sidan publicerades