Miljö- och hälsoskydd, förvaltarenheten

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Förvaltarenheten bevakar rätt, sörjer för person och förvaltar egendom enligt föräldrabalkens intentioner och praxis. Förvaltarenheten säljer tjänster till överförmyndarnämnden i Umeå kommun samt till övriga kommuner inom Umeåregionen. Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att förbättra våra huvudmäns
livskvalitet.

Vi lovar att

  • inhämta individuella planer för samtliga huvudmän
  • upprätta professionella nätverk som ger huvudmännen god livskvalitet
  • en gång per år ha utvärderande samtal med överförmyndarkontoret, socialtjänsten, socialpsykiatrin, psykiatrin, och enheten Särskilt stöd och habilitering för vuxna.

Vi vill bli bättre

Vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna veta det! Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter direkt till miljöoch hälsoskyddschefen, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå, 090-16 16 84 eller mhn@umea.se.

Vill du veta mer?

Besök vår hemsidaför mer information om överförmyndarverksamhet. Frågor om förvaltarenhetens verksamhet besvaras av Camilla Falk, 090-16 17 04, 070-208 66 00 eller e-post camilla.falk@umea.se.

Fastställd

Detta dokument är fastställt av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-11-15 och gäller fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31.

Sidan publicerades