grön buss, trätak, perrong, gata

Kollektivtrafikprogram

Umeå kommun arbetar just nu med att ta fram ett kollektivtrafikprogram. Det ska konkretisera intentioner för kollektivtrafik i översiktsplanen och beskriva hur kollektivtrafiken ska utvecklas för att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå. Detta är det första kollektivtrafikprogram som tas fram för kommunen.

Åtgärderna som presenteras spänner från övergripande samhällsplanering via infrastrukturens utform­ning till information och beteendepåverkan.

Kollektivtrafikprogrammet innehåller även ett antal ställningstaganden för stadsutveckling i stråk för kollektivtrafik. De handlar till exempel om gatubredd, placering av hållplatser och prioritering mellan buss och andra transportslag vid stråk där de korsar varandra.

Lämna synpunkter på programmet

Förslaget till kollektivtrafikprogram kommer att gå att ladda ner från denna sida när Tekniska nämnden godkänt att skicka det på remiss. Lämna synpunkter på förslaget senast 15 januari 2021.

  • Skicka synpunkter på programmet till: gatorochparker@umea.se eller till
    Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå
  • Märk mejlet/kuvertet "Kollektivtrafikprogram".
Sidan publicerades