Aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar

Det här stödet söks för sista gången 25 februari 2021.

Läs om de nya bidraget Aktivitetsstöd ungdom, verksamhetsstöd

I ungdomsföreningar får ungdomar möjlighet att fatta egna beslut, driva sina frågor, ordna aktiviteter för andra ungdomar och styra sin egen fritid. I föreningarna lär sig ungdomarna demokratiska spelregler och att ta vara på egna initiativ och egen drivkraft. Ungdomars egen organisering är viktig för skapa delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka i samhället.

Syftet med stödet är att stötta barns och ungdomars ideella engagemang, egna organisering och inflytande i samhället.

Vilka kan söka?

Lokala föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun kan söka bidraget. (Stöd ges inte till föreningar som tillhör riksidrottsförbundet. För stöd till ungdomsidrott se ”Aktivitetsstöd till idrottsföreningar”)

Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd.

Vilka kan inte söka?

Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.

Skol-, student- och föräldraföreningar kan inte heller söka eftersom de i praktiken inte är öppna för alla.

Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd.

Politiska ungdomsförbund med moderpartiet i fullmäktige kan inte söka bidrag.

Villkor

Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens
målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.

Föreningar som får kommunalt bidrag ska bedriva all ungdomsverksamhet i drogfri miljö. Bidrag ges med ett visst belopp för varje deltagare som deltar i en aktivitet i föreningen. Bidrag ges också med ett visst belopp för varje aktivitet. Stöd beviljas endast för en aktivitet per dag och person i föreningen.

Beloppet fastställs årligen av fritidsnämnden.

Bidrag ges till aktiviteter som

  • har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7–25 år
  • pågår i minst 60 minuter
  • har en person som ansvarar för rapporteringen
  • rapporteras via systemet Aktivtetskort på nätet där aktivitet och anläggning specificeras (föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag genom Apn 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte)
  • ska ligga i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom
  • anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt)
  • bedrivs i en drogfri miljö.

Bidrag ges inte till studiecirkelsammankomster.

Hur söker jag?

Ansökan sker via systemet Aktivitetskort på nätet och ska göras av två personer i föreningen varav minst en ska vara ordförande eller annan behörig firmatecknare i styrelsen.

Det finns två redovisningsperioder för periodrapporter:

  • 1 januari–30 juni. Ansökan lämnas in senast 25 augusti.
  • 1 juli–31 december. Ansökan lämnas in senast 25 februari.

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd. I samband med ansökan ska föreningen spara senaste årsmöteshandlingarna i systemet Aktivitetskort på nätet.

När utbetalas pengarna?

För den första perioden (1 januari–30 juni) betalas pengarna ut senast under september.

För den andra perioden (1 juli–31 december) betalas pengarna ut senast under mars.

Pengarna utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.

Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från stöd. Även återbetalning kan krävas.

För att utbetalningar ska kunna genomföras krävs det att föreningen är registrerad/årligen omregistrerad i Umeå kommuns föreningsregister.

Sidan publicerades