Aktivitetsstöd till idrottsföreningar (ungdom)

Det här stödet söks för sista gången 25 februari 2021.

Läs om de nya bidraget Aktivitetsstöd ungdom, verksamhetsstöd

Aktivitetsstödet till ungdomsidrottsföreningar motiveras bland annat av den socialt förebyggande effekten. Syftet är att ekonomiskt stödja idrottsföreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 7 -20 år. Fritidsnämndens stöd till idrottsverksamhet utgörs även av subventionerade hyror i kommunala lokaler och anläggningar.

Vilka kan söka?

Lokala idrottsföreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun samt är
registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kan söka stödet. Idrottsföreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet eller annan förening som bedriver idrottsverksamhet i liknande former. Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd. Skolidrottsföreningar får kommunalt aktivitetsstöd via fritidsnämnden.

Vilka kan inte söka?

Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.
Skol-, student- och föräldraföreningar kan inte heller söka eftersom de i praktiken inte är öppna för alla.
Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd.

Villkor

Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och öppet ta
ställning för demokratin som samhällssystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.

För att räknas som stödberättigad medlem gäller:

 • Medlem som är i åldern 7 - 20 år (åldern räknas per kalenderår – från och med det år deltagaren fyller 7 år till och med det år deltagaren fyller 20 år).
 • Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister.

Stöd beviljas endast för en aktivitet per idrott, dag och person i föreningen. Med andra ord kan en medlem i en flersektions-/idrottsförening delta i fler idrotter i föreningen under samma dag.

Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.

Stöd ges med ett visst belopp för varje deltagare som deltar i en aktivitet i föreningen. Beloppet fastställs av fritidsnämnden.

Bidrag ges till aktiviteter som:

 • har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 20 år.
 • pågår i minst 60 minuter
 • har en ledare som ansvarar för aktiviteten. Ledare kan vara från 13 år.
 • rapporteras via systemet Aktivitetskort på nätet där aktivitet och anläggning specificeras. Föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag genom Apn 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte.
 • ligger i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom.
 • anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt).

Bidrag ges inte till:

 • entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer
 • studiecirkelsammankomster
 • skolidrottsverksamhet mellan kl. 08.00 - 16.00 på skoldagar förutom vid ordinarie skollov. Det vill säga höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov
 • bidrag ges inte heller till idrottsföreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet mellan kl. 08.00 – 16.00, exempelvis idrottsklasser.

Ansökan görs två gånger per år

Ansökan görs i systemet Aktivitetskort på nätet och behöver göras av två personer i föreningen varav en behöver vara ordförande eller annan behörig firmatecknare i styrelsen.

Det finns två redovisningsperioder för periodrapporter:

 • 1 januari–30 juni. Ansökan lämnas in senast 25 augusti.
 • 1 juli–31 december. Ansökan lämnas in senast 25 februari.

Föreningen ska skicka in periodrapporten senast 25 augusti för vårens aktiviteter och 25 februari för höstens aktiviteter. Föreningen kan inte godkänna korten före periodens slut. För att bli beviljad bidrag behöver föreningen även skicka in de senaste årsmöteshandlingarna i systemet.

Manual för systemet Aktivitetskort på nätetlänk till annan webbplats

När utbetalas pengarna?

För den första perioden (1 januari–30 juni) betalas pengarna ut senast under september.

För den andra perioden (1 juli–31 december) betalas pengarna ut senast under mars.

Pengarna utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.

Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från stöd. Även återbetalning kan krävas.

För att utbetalningar ska kunna genomföras krävs det att föreningen är registrerad/årligen omregistrerad i Umeå kommuns föreningsregister.

Sidan publicerades